CELE SZKOLENIA:

  1. Poznanie przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości płci w Unii Europejskiej.
  2. Zwiększenie wiedzy na temat polityki równości płci w kontekście obowiązujących przepisów prawnych w Polsce.
  3. Poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn: gender (płeć społeczno-kulturowa), stereotypy płci, dyskryminacja ze względu na płeć.

CELE SZKOLENIA:

  1. Nabycie/uzupełnienie wiedzy nt. przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości ze względu na płeć w Unii Europejskiej.
  2. Poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn: gender (płeć społeczno – kulturowa), stereotypy płci, dyskryminacja ze względu na płeć.
  3. Podniesienie umiejętności stosowania zasady równych szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE.
  4. Inne – ustalone ze Zleceniodawcą adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb uczestniczek i uczestników szkolenia.

DLACZEGO?

Pisząc wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości szans i niedyskryminacji. Dotyczy to zarówno diagnozy sytuacji problemowej pod kątem analizy dotyczącej płci, ale także równościowych zasad rekrutacji, zarządzania projektem, monitoringu i ewaluacji. W następnym etapie, tj. realizacji projektów, należy zapisy wniosku realizować, a także raportować wykonanie konkretnych działań w kolejnych wnioskach o płatność. Proponowane szkolenie przygotowuje do prawidłowej, równościowej, realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.