Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014
Zapraszamy samorządy do przeprowadzenia szkoleń dla rad seniorów, organizacji senioralnych i grup nieformalnych.

Proponowane tematy:
1. "Jak pozyskać środki na realizację działań w środowiskach senioralnych".
2. "Zakładanie rady seniorów w gminie, mieście, powiecie, województwie - krok po kroku".
3. "Opracowanie strategii działania rady seniorów czyli zaplanowanie efektywnego działania".
4. "Skutecznie działająca organizacja senioralna: od założenia do realizacji projektów".

Zasady:
1. Szkolenia realizowane są w ramach odpłatnej działalności Fundacji.
2. Szkolenia przeprowadzamy w miejscu wskazanym przez samorząd.
3 Szkolenie może trwać 3-8 godzin, 1, 2 lub 3 dni - długość zależy od tematyki.
4. Ilość osób na szkoleniu jest ustalana indywidualnie, w zależności od tematu, formy i potrzeb.
5. W zależnosci od potrzeb - wskazujemy możliwe źródła finansowania szkoleń.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 502 533 647
e-mail: biuro@fleximind.pl
r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a