Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014
Zapraszamy samorządy do przeprowadzenia szkoleń dla pracownic i pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie Gminy do powołania rady seniorów oraz ich obsługę, rad seniorów, organizacji senioralnych i grup nieformalnych.

Proponowane tematy:
1. "Polityka senioralna - jak ją realizować w samorządzie lokalnym".
2. "Jak pozyskać środki na realizację działań w środowiskach senioralnych".
3. "Zakładanie rady seniorów w gminie, mieście, powiecie, województwie - krok po kroku".
4. "Opracowanie strategii działania rady seniorów czyli zaplanowanie efektywnego działania".
5. "Skutecznie działająca organizacja senioralna: od założenia do realizacji przedsięwzięć na rzecz środowiska".

Zasady:
1. Szkolenia realizowane są w ramach odpłatnej działalności Fundacji.
2. Szkolenia przeprowadzamy w miejscu wskazanym przez samorząd.
3 Szkolenie może trwać 3-8 godzin, 1, 2 lub 3 dni - długość zależy od tematyki.
4. Ilość osób na szkoleniu jest ustalana indywidualnie, w zależności od tematu, formy i potrzeb.
5. W zależnosci od potrzeb - wskazujemy możliwe źródła finansowania szkoleń.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 502 533 647
e-mail:
biuro@fleximind.pl


Szkolenia nt. rad seniorów

Rady seniorów, których zadaniem jest m.in. aktywizowanie osób starszych i proponowanie korzystnych dla nich inicjatyw, zyskały umocowanie prawne w 2013 r. wraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która zachęca do ich powoływania, promowania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do aktywności obywatelskiej osób starszych. 

Pomimo, że rady składają się głównie z liderów lokalnych środowisk senioralnych, to jednak zauważyć można marginalne znaczenie rad w lokalnych środowiskach. Większość rad ogranicza się do posiedzeń raz w miesiącu, nie ma długofalowych planów działania, większość członków nie angażuje się w prace rad pomiędzy posiedzeniami. Niezwykle rzadko podejmowane są własne inicjatywy.

Stąd ważne jest aby:

- zainteresowane samorządy przygotowały się do powołania rad seniorów oraz wspierania – nie tylko organizacyjnego – ich działalności, poprzez szkolenie osób odpowiedzialnych za powołanie rady oraz ich obsługę,

- członkowie i członkinie powołanych rad seniorów wzmocniły swój potencjał poprzez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego działania rad seniorów.


Szkolenia prowadzi p. Iwona Niedojadło, koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2016-2018 oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka merytoryczna kwartalnika „Informator Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Autorka i współrealizatorka projektu „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim” oraz "Seniorzy mają głos". Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.


W szkoleniu biorą także udział członkinie i członkowie prezydiów rad seniorów z woj. opolskiego, prezentując dobre praktyki z działalności swoich rad.


Kontakt:

tel. 502 533 647

e-mail: biuro@fleximind.pl


r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a