Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014

Szkolenie „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE”

CELE SZKOLENIA:

1. Nabycie/uzupełnienie wiedzy nt. przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości ze względu na płeć w Unii Europejskiej.

2. Poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn: gender (płeć społeczno – kulturowa), stereotypy płci, dyskryminacja ze względu na płeć.

3. Podniesienie umiejętności stosowania zasady równych szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE.

4. Inne – ustalone ze Zleceniodawcą adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb uczestniczek i uczestników szkolenia.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Polityki horyzontalne Unii Europejskiej – wprowadzenie.

2. Podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące zasady równości szans.

3. Polityka równości płci – czym jest, a czym nie jest.

4. Wprowadzenie pojęcia płci społeczno-kulturowej – gender.

5. Zagadnienia stereotypów płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć.

6. Strategiczne cele na rzecz równości płci.

7. Praktyczna realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE.

 

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli/ek wszystkich podmiotów, które zamierzają złożyć wniosek lub już realizują projekty finansowane z funduszy europejskich. 

 

CZAS TRWANIA:

1 dzień (8 godzin edukacyjnych).

 

KIEDY?

Termin do indywidualnego uzgodnienia

 

GDZIE?

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, który przygotowuje warunki techniczne oraz powiela materiały dla uczestników/uczestniczek.

 

KOSZT PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

1.300 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy.

UWAGA: podana cena podlega indywidualnym negocjacjom.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

tel. 502 533 647

e-mail: biuro@fleximind.pl

Szkolenie „Zasada równości szans i niedyskryminacji dla zespołów realizujących projekty w perspektywie finansowej 2014-2020”

DLACZEGO?

Pisząc wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości szans i niedyskryminacji. Dotyczy to zarówno diagnozy sytuacji problemowej pod kątem analizy dotyczącej płci, ale także równościowych zasad rekrutacji, zarządzania projektem, monitoringu i ewaluacji. W następnym etapie, tj. realizacji projektów, należy zapisy wniosku realizować, a także raportować wykonanie konkretnych działań w kolejnych wnioskach o płatność. Proponowane szkolenie przygotowuje do prawidłowej, równościowej, realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

 

O CZYM SIĘ DOWIEMY?

W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki:

- poznają przesłanki i cele oraz podstawowe regulacje prawne dotyczące polityki równości szans i niedyskryminacji w Unii Europejskiej,

- poznają kluczowe pojęcia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji,

- nabędą umiejętność stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w poszczególnych etapach realizacji projektu – w tym równościowe zarządzanie projektem, równościowy monitoring i ewaluacja, przygotowanie wniosku o płatność.


DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do realizatorów projektów finansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020. Zarówno tzw. projektów miękkich, jak i inwestycyjnych.


CZAS TRWANIA:

1 dzień (8 godzin edukacyjnych) lub 2 dni (16 godzin edukacyjnych).

KIEDY?

Termin do indywidualnego uzgodnienia

GDZIE?

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, który przygotowuje warunki techniczne oraz powiela materiały dla uczestników/uczestniczek.

KOSZT PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

- 1.300 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy,

- 2.340 zł brutto za 2 dni szkoleniowe.

UWAGA: podane ceny podlegają indywidualnym negocjacjom.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

tel. 502 533 647

e-mail: biuro@fleximind.pl

Szkolenie nt. równości ze względu na płeć

CELE SZKOLENIA:

1. Poznanie przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości płci w Unii Europejskiej.

2. Zwiększenie wiedzy na temat polityki równości płci w kontekście obowiązujących przepisów prawnych w Polsce.

3. Poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn: gender (płeć społeczno-kulturowa), stereotypy płci, dyskryminacja ze względu na płeć.

 

DLA KOGO:

Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy nt. równości ze względu na płeć: począwszy od uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przez studentów/studentki, pracowników/pracownice instytucji publicznych, niepublicznych i pozarządowych, po seniorki i seniorów.


Cele szkolenia i zakres merytoryczny są indywidualnie ustalane ze Zleceniodawcami.

 

PROJEKTOWANE ZAGADNIENIA:

o Polityki horyzontalne Unii Europejskiej  – wprowadzenie.

o Polityka równości szans – systematyka.

o Polityka równości płci – czym jest, a czym nie jest.

o Podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej/Polski dotyczące równości płci.

o Wprowadzenie pojęcia płci społeczno-kulturowej – gender.

o Zagadnienia stereotypów płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć.

Bariery równości płci.

 

CZAS TRWANIA:

1 dzień (8 godzin edukacyjnych).

 

KIEDY?

Termin do indywidualnego uzgodnienia

 

GDZIE?

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, który przygotowuje warunki techniczne oraz powiela materiały dla uczestników/uczestniczek.

 

KOSZT PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

- 1.300 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy.

UWAGA: podana cena podlega indywidualnym negocjacjom.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

tel. 502 533 647

e-mail: biuro@fleximind.pl

r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a