Do 15.12.2020 r. nabór do udziału w projekcie.   

„Usługi sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej”

Cel: wsparcie osób w wieku 60+ o ograniczonych możliwościach samodzielnego zaspakajania podstawowych potrzeb, np. robienie zakupów, ugotowanie posiłku, zachowanie higieny osobistej itp.

Jak to zrobimy? Poprzez znalezienie osób w najbliższym sąsiedztwie (ulica, dzielnica, sołectwo), które będą chciały wesprzeć swoich sąsiadów w codziennym życiu.

Propozycja realizacji niniejszego projektu jest odpowiedzią na istniejące problemy społeczne osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, które funkcjonują w środowiskach zamieszkania Aglomeracji Opolskiej i mają problem z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych. Projekt umożliwia jak najdłuższe pozostanie przez osoby niesamodzielne w swoim środowisku zamieszkania, poprzez wzmocnienie aktywności społecznej środowiska lokalnego, które czynnie włączy się w realizację usług sąsiedzkich na rzecz 40 osób w wieku 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym życiu. Na terenie Aglomeracji Opolskiej żadna z gmin nie realizuje usług sąsiedzkich, a przecież taki rodzaj usług jest najbardziej adekwatny do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, gdyż usługi opiekuńcze mogą być realizowane w każdym dniu tygodnia, o każdej godzinie oraz przez osoby znane i zaufane, należące do społeczności lokalnej.

 
Uczestniczki / uczestnicy projektu
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Kryteria podstawowe udziału w projekcie osób niesamodzielnych to: 
1. Ukończenie 60 roku życia. 
2. Zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Opole, Ozimek, Popielów, Prószków, 
    Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Walce, Zdzieszowice.
3. Brak możliwości samodzielnego zaspakajania potrzeb życiowych.
 
W pierwszej kolejności do wsparcia rekrutowane będą osoby: 
1.  O niskich dochodach, tj.: 
     - osoba samotnie gospodarującą - 1.051,50 zł NETTO,
     - osoba w rodzinie - 792 zł NETTO.
2.  Żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych.
3.  Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 
Opiekunki / Opiekunowie
1. Jeden opiekun/jedna opiekunka może mieć maksymalnie dwie osoby pod opieką.
2. Muszą to być osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych, zaakceptowane przez osoby niesamodzielne, na rzecz których mają świadczyć usługi. 
3. Opiekunem / opiekunką nie może być osoba wspólnie zamieszkująca oraz członkowie rodziny.
4. Osoby zgłaszające się do projektu w charakterze opiekuna/-ki przejdą rozmowę kwalifikacyjną.
5. Ostateczna decyzja o przyjęciu osoby do projektu zostanie podjęta w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez osobę na rzecz której mają być realizowane sąsiedzkie usługi opiekuńcze. 
6. Z opiekunami/opiekunkami zostanie zawarta umowa zlecenia na kwotę 600 zł brutto miesięcznie.
 
Kontakt:
 
p. Rafał Sieradzan tel. 692 579 921
 
Projekt „Usługi sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.