Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014

Projekt „Usługi sąsiedzkie – usługi skuteczne”  jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Usługi sąsiedzkie – usługi skuteczne”  był odpowiedzią na istniejące problemy społeczne osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, które funkcjonują w środowiskach zamieszkania i mają problem z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych. Projekt umożliwia jak najdłuższe pozostanie przez osoby niesamodzielne w swoim środowisku zamieszkania, poprzez wzmocnienie aktywności społecznej środowiska lokalnego, które czynnie włączy się w realizację usług sąsiedzkich na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Miejscem realizacji zadania publicznego był powiat oświęcimski.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Opracowanie standardu realizacji usług sąsiedzkich.

 2. Współpraca z właściwymi miejscowo OPS celem wyłonienia odbiorców usług.

3. Przygotowanie środowisk sąsiedzkich do realizacji usług według wypracowanego standardu (przeszkolenie realizatorów usług).

4. Realizacja usług sąsiedzkich.

5. Nadzór nad realizacją usług i wsparcie specjalistyczne ich realizatorów.

Projektowane działania przyczyniły się do rozwoju systemów usług wsparcia na terenie gmin powiatu oświęcimskiego, umożliwiając zaspokojenie specyficznych potrzeb osobom starszym o ograniczonej samodzielności, a także umożliwiając im jak najdłuższe utrzymanie lub podtrzymanie samodzielności, w środowisku zamieszkania.

r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a