Z inicjatywy osób zaangażowanych w promowanie równości szans powołana została w Dębskiej Kuźni Fundacja Flexi Mind.

Niezwykle istotnym problemem jest stereotypowe postrzeganie ról ludzi w życiu zawodowym i osobistym. Największa dyskryminacja dotyka nas głównie ze względu na wiek i płeć. I choć prawodawstwo w Polsce w zakresie ochrony ze względu na płeć czy wiek jest znakomicie sformułowane, to niestety – mentalność i brak świadomości o kierowaniu się stereotypami w naszych działaniach wciąż powoduje wtłaczanie wielu osób w oczekiwane przez społeczeństwo role.

Stąd cele Fundacji:
1. Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Promowanie godzenia życia rodzinnego z zawodowym.
3. Promowanie idei gender – płci społeczno-kulturowej.
4. Promowanie gender mainstreaming.
5. Działania na rzecz zniesienia wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, rasę.
6. Wspieranie praw i ochrona obywateli dyskryminowanych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, rasę.

Nasze działania kierujemy do wszystkich, którym bliska jest idea przeciwdziałania stereotypom, szczególnie ze względu na płeć i wiek. Proponujemy współpracę osobom i instytucjom – ważna jest wrażliwość i chęć działania w celu zmiany sytuacji, które postrzegamy jako problemową w obszarze stereotypów.

Zachęcamy organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i prywatne do wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i świadomościowych.

 

DOBRE LOGO maly rozmiarLogo Fundacji Elexi Mind zostało opracowane wolontarystycznie przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek