Fundacja Flexi Mind


Logo Fundacji zostało opracowane wolontarystycznie
przez p. Krzysztofa Mentla i p. Elżbietę Walentek - dziękujemy

Fundacja Flexi Mind jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00021/2014

Projekt „Seniorzy mają głos”

jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020


Powstało FORUM SENIORÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W okresie IV – XII 2017 r. na terenie woj. opolskiego realizowany był projekt „Seniorzy mają głos”, współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.  Realizatorem projektu była Fundacja Flexi Mind.

Jednym z celów projektu było zwiększenie udziału osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej w woj. opolskim poprzez powołanie Forum Seniorów Województwa Opolskiego.

Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego zostało powołane Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego 114/2017 z dnia 1 września 2017 r.

Forum ma charakter konsultacyjny i doradczy oraz inicjatywny w zakresie doskonalenia narzędzi i wdrażania polityki senioralnej na terenie Województwa Opolskiego.


W skład Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego wchodzi 36 osób:

– przedstawiciele Rad Seniorów,

– przedstawiciele organizacji pozarządowych,

– przedstawiciele grup nieformalnych.


Do zadań Forum należy w szczególności:

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących seniorów;

– wyrażanie postulatów, wniosków w obszarze perspektywy senioralnej;

– wyrażanie opinii w zakresie narzędzi polityki senioralnej województwa opolskiego;

– wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących działań na rzecz seniorów;

– rozpoznawanie potrzeb społeczności województwa w zakresie działań na rzecz seniorów oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;

– powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

 

Kalendarium:

10 lipca 2017 r., Opole – Konferencja rozpoczynająca projekt „Seniorzy mają głos”

9-10.09.2017 r., Suchy Bór – Warsztat I Grupy Roboczej                              

16-17.09.2017 r.,  Suchy Bór – Warsztat II Grupy Roboczej

20.09.-2.10.2017 r. – Nabór na członków i członkinie Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

17.10.2017 r., Opole – Wręczenie nominacji 36 członkom i członkiniom Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

18-19.10.2017 r., Moszna – Warsztaty Grupy Roboczej ds opracowania Strategii działania Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

 

Kontakt z Forum Seniorów:

Prezydium Forum

p. Leokadia Kubalańca – Przewodnicząca

tel. 502 376 516, e-mail: alicja1105@op.pl

Obsługą działalności Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego zajmuje się Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Kontakt: tel. (77) 446 78 43, (77) 54 16 583, (77) 54 16 417.

Facebook: Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

Równolegle prowadzone będa działania, których celem jest zwiększenie efektywności działania 16 rad seniorów w województwie opolskim. Zaplanowano przeprowadzenie 12 warsztatów z zakresu planowania i rozwoju działalności rad seniorów.

Już wkrótce szczegółowe informacje w tej sprawie.
r o z w ó j  -  r ó w n o ś ć  -  r ó w n o w a g a